مراکز فروش اصلی
برای خرید حضوری بلیت می توانید از مراکز ثبت شده معتبر در جدول اقدام کنید
خرید بلیت از سایت یا حضوری تفاوتی ندارد و در هر دو صورت بلیت پذیرفته می شود
شهر نام مرکز شماره تماس آدرس
ساری ساروصدا ۰۱۱-۳۳۳۰۱۵۸۸ ساری - خیابان فرهنگ